ผลกระทบของความถี่ไฟต่อพลวัตรและความหลากหลายของแมลงในป่าผลัดใบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Publish Year International Journal 1
2012 exWeeyawat Jaitrong, exSeiki Yamane, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "A sibling species of Aenictus dentatus FOREL, 1911 (Hymenoptera: Formicidae) from continental Southeast Asia", Myrmecological News, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 133-138