พลวัตรของเชื้อเพลิงและลักษณะพฤติกรรมของไฟในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง