การศึกษาสรีรวิทยาการหายใจของรากและดิน ในระบบนิเวศยางพารา