ผลของอุณหภูมิสูงในระหว่างการพัฒนาเมล็ดต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของเมล็ดพันธุ์พริก