การจัดการน้ำและธาตุอาหารพืชเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง