การจัดการน้ำและธาตุอาหารพืชเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง

Publish Year National Journal 1
2019 exนางสาวสุดใจ ล้อเจริญ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ผลของกรดซาลิไซลิกต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตของพริกหัวเรือที่ปลูกในโรงเรือน", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 286-297
Publish Year National Conference 1
2016 exสุวรรณี ชะเอม, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการพ่นละอองน้ำ ความถี่ในการให้น้ำในรอบวัน และการให้ปุ๋ยทางใบต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูในปีที่ 2", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครัังที่ 13, 21 - 25 มิถุนายน 2016, สุรินทร์ ประเทศไทย