ลักษณะของเชื้อสาเหตุโรคเน่าแดงและความแปรปรวนในการทำให้เกิดโรคเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมอ้อยต้านทานโรค

Publish Year International Journal 1
2014 exนางสาวผกามาศ แสงดิษฐ์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "Cultural,Morphological and Pathological Characterization of Colletotrichum falcatum Causing Red Rot Disease of Sugarcane in Thailand", KASETSART JOURNAL NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 880-892
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทานโรคเน่าแดงในอ้อยพันธุ์กำแพงแสน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย