การพัฒนาออกแบบเครื่องปอกมะม่วงดอกเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปมะม่วงดอง