การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรจังหวัดตราด