แบบจำลองทฤษฎีแถวคอยสำหรับโรงงานอ้อยในประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2016 exปวีณวัช ทองรักขาว, inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณจำนวนรถบรรทุกและแท่นเทอ้อยที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การขนส่งของโรงงานน้ำตาล", ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 38 , 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2016, พิษณุโลก อื่นๆ ประเทศไทย