พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year National Journal 1
2016 inนางจงกล พุทธิชัยกุล, "พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารอินฟอร์มเมชั่น, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 12-22