รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สาขาศึกษาศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) โดยใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นฐาน

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ในศตวรรษที่ 21", วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 1-7
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)", The 5 th International Conference on Education (ICE 2018) and The 14 th National Conference “Advancing Innovation and Research Excellence for Transforming Education” June 23, 2018, 23 มิถุนายน 2018, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรู้จริงของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552", การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน", 12 - 13 ตุลาคม 2013, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย