สมบัติพรีไบโอติกของโพลิแซคคาไรด์ที่สกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.วนิดา ปานอุทัย, exJariya Atkonghan, exTipakorn Onsamark, exWachiraya Imthalay, "Effect of Arthrospira Microalga Fortification on Physicochemical Properties of Yogurt", Current Research in Nutrition and Food Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 531-540
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.วนิดา ปานอุทัย, exกิตติวรรณ ประสิทธิผล, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Alkaline extraction of polysaccharide from Spirulina sp.", BURAPHA UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE 2014 Global Warming and Its Impacts, 3 - 4 กรกฎาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย