การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานสำหรับอาหารบริโภคสดในรูปแบบวัตถุดิบของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ และผลกระทบด้านสวัสดิการสังคม