การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ผ่านสื่อสังคมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, "Model of Knowledge Management via Social Media to Enhance Graduated Student’s Self-Directed Learning Skill", International Journal of Information and Education Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2015, หน้า 799-802
2011 inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, "THE DEVELOPMENT MODEL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT VIA WEBBASED LEARNING TO ENHANCE PRE-SERVICE TEACHER’S COMPETENCY", TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 249-254