การพัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์การเสื่อมสภาพโดยกลไกออกซิเดฃั่นในการจัดเก็บน้ำมันไบโอดีเซล

Publish Year International Conference 2
2013 exน.ส.ศิตาภา บุตรทองคำ, inดร.บุญธรรม ปวีณ์วรรณ, อาจารย์, exดร.นุวงศ์ ชลคุป, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exน.ส.อิสรีย์ อ่องอ่อน , "Biodiesel oxidation degradation : Effect of raw material sources", TSB International Forum, 28 - 31 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exน.ส.ศิตาภา บุตรทองคำ, inดร.บุญธรรม ปวีณ์วรรณ, อาจารย์, exดร.นุวงศ์ ชลคุป, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exน.ส. อิสรีย์ อ่องอ่อน , "Biodiesel Degradation by Photo-Oxidation : Effect of Fatty Acid Saturation", The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), 4 - 6 กันยายน 2013, Luang Prabang สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publish Year National Conference 2
2013 exViganda Varabuntoonvit, inดร.บุญธรรม ปวีณ์วรรณ, อาจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "ANALYSIS OF ENERGY INTENSITY AND CARBON INTENSITY OF PETROLEUM REFINERY IN THAILAND", The 4th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology, 23 เมษายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.บุญธรรม ปวีณ์วรรณ, อาจารย์, "การเสื่อมสภาพของน้ำมันไบโอดีเซลโดยกลไกออกซิเดชัน", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011), 12 - 13 มกราคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย