การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงแบบเซลล์เดีย่วเพื่อใช้ในการทดสอบและพัฒนาเมมเบรนและอิเล็คโทรดให้มีประสิทธิภาพสูง