การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงแบบเซลล์เดีย่วเพื่อใช้ในการทดสอบและพัฒนาเมมเบรนและอิเล็คโทรดให้มีประสิทธิภาพสูง

Publish Year International Journal 1
2013 exSawanya Kanjanapaisit, exChaiwat Prapainainar, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Nafion-Silane Modified Mordenite Composite Membrane Synthesis andCharacterization for Direct Ethanol Fuel Cell", Advanced Materials Research, ปีที่ 747, ฉบับที่ -, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 321-324
Publish Year International Conference 3
2013 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exThidarat Imyen, exNatrita Pipatjedsadakul, exChaiwat Prapainainar, "Proton Conductivity and Ethanol Permeability of Silane Treated Mordenite/Nafion Composite Membrane for Direct Ethanol Fuel Cell", 2013 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2013 AEDCEE), 30 - 31 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exW. Chaiwang, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exN. Jermkhun, exChaiwat Prapainainar, exP. Narataruksa, exS. M. Holmes, "Performances of direct alcohol fuel cells usingNafion/functionalized mordenite composite membranes", 2013 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies, 30 - 31 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exChalit Chaimanuskul, exKittima Promasrt , exChaiwat Yoonoo, "Experimental Study of Effect of Ethanol Concentration and Temperature on Ethanol Permeability of Nafion Membrane", International Conference on Membrane Science & Technology (MST2012: Sustainable Energy and Environment) , 22 - 23 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย