โมโนลิทชนิดซิลิกาอินทรีในอุปกรณ์ขนาดเล็กของโครมาโทกราฟีของของเหลวแบบกลับเฟสสำหรับการวิเคราะห์เตตระไซคลินในน้ำเสีย

Publish Year International Journal 3
2013 exNorarat, R, exPuttaraksa, N, exNapari, M, exSagari, ARA, exLaitinen, M, exSajavaara, T, exYotprayoonsak, P, exPettersson, M, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exWhitlow, HJ, "Why are hydrogen ions best for MeV ion beam lithography?", MICROELECTRONIC ENGINEERING, ปีที่ 102, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 22-24
2013 exRojas, L., exNorarat, R., exNapari, M., exKivistรถ, H., inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exWhitlow, H.J., "Lithographic fabrication of soda-lime glass based microfluidics", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, ปีที่ 306, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2013, หน้า 296-298
2011 exPuttaraksa, N., exNapari, M., inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exNorarat, R., exSajavaara, T., exLaitinen, M., exSingkarat, S., exWhitlow, H.J., "Direct writing of channels for microfluidics in silica by MeV ion beam lithography", Advanced Materials Research, ปีที่ 254, มิถุนายน 2011, หน้า 132-135