การผลิตกล้วยไข่ผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองการคำนวณไอโชเทอริกของแผ่นโฟมกล้วยโดยวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 2014(11), ฉบับที่ 8, พฤษภาคม 2014 - พฤษภาคม 2015, หน้า 1279-1294
2014 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร. สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "การออกแบบโครงสร้างรูพรุนของแผ่นโฟมกล้วยและสมบัติทางผิวสัมผัสเพื่อช่วยยับยั้งการดูดซับความชื้นด้วยแบบจำลองโครงข่ายรูพรุนแบบสองมิติ", Drying Technology, ปีที่ 32, ฉบับที่ 8, พฤษภาคม 2014 - พฤษภาคม 2015, หน้า 981-991
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการอบแห้งกาแฟกะลา", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (ME-NETT), 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย