การผลิตกล้วยไข่ผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการอบแห้งกาแฟกะลาด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์", วิศวกรรมสาร ม.ข., ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 39-49
2014 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์การถ่ายเทความร้อนและมวลในอาหารระหว่างการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ", Journal Of Applied Sciences Research, ปีที่ 9 special, ฉบับที่ 12 , กันยายน - มกราคม 2014, หน้า 6115-6121
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "การผลิตกล้วยไข่ผงด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบโฟมแมท: การหดตัวและคุณภาพ", The 4th Rajamangala University of Technology International Conference, 15 - 16 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลของการอบแห้งกาแฟ: การคำนวณสัมประสิทธิ์การแพร่ของน้ำในส่วนประกอบเมล็ดกาแฟโรบัสตา", International Drying Symposium 2012, 13 - 30 พฤศจิกายน 2012, Xiamen สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองการถ่ายเทมวลสารและการเปลี่ยนแปลงทางกลของเมล็ดข้าวในระหว่างการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย