อากาศพลศาสตร์และการออกแบบอากาศยานไร้คนขนาดเล็กแบบ Multi Mission

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exขวัญชัย ชินวิชานาม, "comparison of wing-propeller interaction in tractor and pusher configuration", international journal of micro air vehicles, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 3-20
2013 exChinwicharnam, K., exAriza, D., exMoschetta, J.-M., inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aerodynamic characteristics of a low aspect ratio wing and propeller interaction for a tilt-body MAV", International Journal of Micro Air Vehicles, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 245-260
Publish Year International Conference 7
2013 exKwanchai CHINWICHARNAM, exDavid GOMEZ ARIZA, exjean-marc moschetta, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aerodynamic Characteristics of a Low Aspect Ratio Wing and Propeller Interaction for a Tilt-Body MAV", International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition (IMAV2013), 17 - 20 กันยายน 2013, Toulouse เชียงราย ประเทศไทย
2012 exKwanchai Chinwicharnam, exAritad Choicharoon, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aerodynamic Performance of Multi-Mission Morphing Wing MAV", International Micro Air Vehicle conference and flight competition, 3 - 6 กรกฎาคม 2012, Braunschweig สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2012 exKwanchai Chinwicharnam, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAritad Choicharoon, exAdham Tohwae-a-yee, "Aerodynamic Anaylysis of MAV's Wing Characteristics Affected by Propulsive Induced-Flow", International Conference on Intelligent Unmanned Systems, 22 - 24 ตุลาคม 2012, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exK. Thanomsit, exBurin Chaiburi, exGorrawis Phonong, exAttaphol Khanaphol, exWanida Phutthasawong, exThitima Maturos, exTanom Lomas, exAdisorn Tuantranont, exSadik Kaka?, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Two-Phase Microchannel Flow Study of Chicken Blood on Lab-on-a-Chip", The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering 2012, 24 - 27 ตุลาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2011 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นัญพร อินทรเทพ, อาจารย์, "Aerodynamics Study of Fixed-Wing MAV: Wind Tunnel and Flight Test", International Micro Air Vehicle Conferences and Flight Competition 2011, 12 - 15 กันยายน 2011, ’t Harde ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2010 exRyan Carr, exjean-marc moschetta, exGaurang Mehta, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Tilt-Body Fixed-wing Micro Air Vehicle for Autonomous Transition Flight", International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition, 6 - 9 กรกฎาคม 2010, Braunschweig สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2010 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Survey of Micro Air Vehicles in an International Event and Utilization in Thailand", The 1st TSME International Conference on Mechanical Engineering, 20 - 22 ตุลาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2012 exJean Marc MOSCHETTA, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "REMOTELY CONTROLLED MICRO/NANOSCALE AERIAL VEHICLE COMPRISING A SYSTEM FOR TRAVELING ON THE GROUND, VERTICAL TAKEOFF, AND LANDING", ISAE, France, 2012