การประมาณระยะเวลาเดินทางด้วยข้อมูลจราจรแบบจุดและแบบช่วง

Publish Year National Conference 4
2015 exสุรนนท์ เยี้อยงค์, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exสุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์, exศรวัฒน์ ชิวปรีชา, "การรับรู้สภาพจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของผู้ขับขี่: กรณีศึกษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย", การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 ธันวาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exเชาวฤทธิ์ บุญช่วย, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, "การวัดค่าความเชื่อมั่นของระยะเวลาเดินทางบนทางพิเศษด้วยข้อมูล GPS จากรถบรรทุก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exอัฐพล ปัญญาณธรรม, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exศักดิ์ดา พรรณไวย, "การประมาณระยะเวลาการเดินทางโดยพิจารณาถึงผลของความล่าช้าที่ด่านเก็บค่าผ่านทางขาออก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exอัฐพล ปัญญาณธรรม, exเชาวฤทธิ์ บุญช่วย, "การประมาณระยะเวลาเดินทางบนทางพิเศษด้วยข้อมูลจากอุปกรณ์วัดสภาพจราจรและอุปกรณ์จีพีเอสติดตามรถขนส่งสินค้า", การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย