การพัฒนาวัสดุผสมของไบโอกลาสกับไบโอพอลิเมอร์สำหรับเป็นตัวควบคลุมการปลดปล่อยเฉพาะที่และใช้เป็นวัสดุทนแทนกระดูก