การศึกษาหน้าที่ของโดเมนที่ 3 ของโปรตีนสารพิษ Cry4Ba จากเชื้อบาซิลลัส ธูรินเจนซีส