ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพหัวพันธุ์หงส์เหิน

Publish Year National Journal 1
2011 exสุกฤษฏิ์ เมธาประสิทธิ์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของอุณหภูมิต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาหัวพันธุ์หงส์เหิน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 363-366
Publish Year National Conference 1
2011 exสุกฤษฏิ์ เมธาประสิทธิ์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของอุณหภูมิต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาหัวพันธุ์หงส์เหิน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย