การผลิตพลังงานก๊าซไฮโดรเจนโดยใช้การตรึงเซลล์แบคทีเรียสังเคราะห์แสง