การพัฒนาแบบจำลองการประมาณความชื้นของดินจากข้อมูลดาวเทียม FY-2E

Publish Year International Journal 1
2014 inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Daily Monitoring of Soil Moisture in Thailand by FY-2E Satellite", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2014, หน้า 254-262