การสกัดแทนนินจากพืชโดยการจับก้อนด้วยไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นสารป้องกันการเสื่อมสภาพ

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Survey on the Fatty Acid Composition of Commercial Palm Oil in Thailand", Chemical Science Transactions, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2012, หน้า 612-617
Publish Year National Conference 2
2015 exสุพัตรา พรมที, exเฉลียว เพชรทอง, exสมพงษ์ มาเบ้า, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้กระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้าในการกำจัดสารที่ให้สีออกจากสารสกัดพญายอ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย
2015 exชลิดา อนุพันธ์, exเฉลียว เพชรทอง, exสมพงษ์ มาเบ้า, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของน้ำมันหอมระเหยจากมะสัง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย