ศักยภาพและสมรรถนะการผสมของพันธุ์ถั่วลิสงในประเทศไทย

Publish Year National Conference 2
2016 inนายเจตษฎา อุตรพันธ์, อาจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ปิยะ ดวงพัฒนรา, exรศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา, "การวิเคราะห์เสถียรภาพผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วลิสงจากการทดสอบในหลายสภาพแวดล้อม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exศรัญจิต ชนะสุวรรณ, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inนายเจตษฎา อุตรพันธ์, อาจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบผลผลิตเบื้องต้นสายพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดปานกลาง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย