การศึกษาผลกระทบของอะฟลาทอกซินต่อการผลผลิตและการตกค้างในเป็ดไข่

Publish Year International Journal 2
2017 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exJีutamas Phakam, exSasiprapa Choochuay, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "Toxicological evaluation of low dietary aflatoxin b1 concentrations on performance and residues in laying ducks", Livestock Research for Rural Development, ปีที่ 29, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 207--
2013 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "Aflatoxins in selected Thai commodities", Food Additives & Contaminants: Part B: Surveillance, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 254-259
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exSasithorn Limsuwan, "FOUR AFLATOXIN ANALOGUES IN DOG FOOD: A PRELIMINARY MONITORING", International Conference on Veterinary Science 2011 (37th ICVS ), 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012, Bangkok