การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบสีทอง (Bauhinia aureifolia K. & S. S. Larsen) เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์

Publish Year National Conference 1
2015 inนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, inดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของ BAP, kinetin และ TDZ ต่อการเจริญเติบโตของใบสีทองในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย