การปลูกไม้ 5 ชนิด เพื่อฟื้นฟูป่าในพื้นที่สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.สมพร แม่ลิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Planting of Five Species for Rehabilitation in Wang Nam Khieo Training Camp, Nakhon Rachasima Province, Thailand", SEMEO BIOTROP 2nd International Conference in Tropical Biology: "Ecological Restoration in Southeast Asia: Challenges, Gain, and Future Directions", 12 - 13 ตุลาคม 2015, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย