การประเมิน 13C isotope ในระบบดิน-พืช ที่สัมพันธ์กับการดูดใช้ไนโตรเจนและน้ำของพืชในระบบการปลูกพืชแซมบนพื้นที่ลาดชัน