การเปรียบเทียบความถูกต้องของเทคนิคดาวน์สเกลลิ่งเพื่อการประเมินตัวแปรด้านภูมิอากาศสำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ