การศึกษาอนุกรมวิธานพืชสกุล Garcinia ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exดร.สมราน สุดดี, "Garcinia nuntasaenii (Clusiaceae), a new species from Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, หน้า 134-139