ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอัตโนมัติ (ระยะที่ 1)

Publish Year National Conference 3
2013 inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, exนายเจษฎา อิสเหาะ, "การพัฒนาโปรแกรมสาหรับการวัดความยาวสัตว์น้ำจากภาพดิจิตอล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2013, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exผศ.เดี่ยว กุลพิรักษ์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบอัตโนมัติเบื้องต้นเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เชื่อมผ่านเครือข่ายอีเทอร์เน็ตไร้สาย", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2013, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exพิชัย ปั้นมณี, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "การนับจำนวนลูกปลาโดยใช้การประมวลภาพดิจิทัล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย