พัฒนาการและการออกดอกของข้าวสายพันธุ์แท้เพื่อการผลิตข้าวลูกผสม