การออกแบบ End-of-Arm Tool (EOAT) สำหรับกระบวนการ in-mold labeling