ปรากฏการณ์ไจแอนท์แมกนีโตอิมพิแดนซ์ในลวดเคลือบนิเกิลเหล็กโดยไฟฟ้า

Publish Year International Journal 2
2013 exProf.Dr. Galina Kurlyandskaya, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exMaria Angeles Cerdeira, exVladimir Va?kovskiy, "Giant Magnetoimpedance of Cube/Feconi Electroplated Wires: Focus on Angular Sensoric", World Journal of Condensed Matter Physics, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 21-27
2013 inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exจุรีพร หนูดำ, exรศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล, "Magnetic Hysteresis and Electrical Impedance Spectra of Hard Magnetic SmCo5 and Soft Magnetic Co30Ag70Composites", Rare Metal Materials and Engineering, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 19-22
Publish Year International Conference 1
2011 exKurlyandskaya G.V., inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exBebenin N.G., exVas'kovskiy V.O., "Magnetic properties and magnetoimpedance of electroplate wires", Moscow Interanational Symposium on Magnetism, 21 - 25 สิงหาคม 2011, อื่นๆ สหพันธรัฐรัสเซีย