การตรวจหา และศึกษารูปแบบของยีน van ในแบคทีเรียจีนัส Enterococcus ที่แยกได้จากฟาร์มสุกร

Publish Year International Journal 1
2016 exวนิดา ถาวรวีย์, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "ลักษณะการดื้อยาแวนโคมัยซินแบบเหนี่ยวนำได้พบบ่อยในเชื้อ Enterococcus gallinarum และ E. casseliflavus จากสุกร", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 627-635
Publish Year International Conference 1
2014 exนางสาววนิดา ถาวรวีย์, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic analysis of vanSC from Enterococcus gallinarum strains of pigs.", International Conference on Veterinary Science 2014, 16 - 18 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exน.ส. วนิดา ถาวรวีย์, exนายจักรพันธุ์ พิมาน, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบความไวรับต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ enterococci สายพันธุ์ VanC ที่แยกได้จากสุกร", การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 8 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย