การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การเกษตรเป็นฐาน