การสังเคราะห์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์ที่มีสมบัติฟลูออเรสเซ็นต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแอนไอออน