การเพาะเลี้ยง Rhodococcus opacus PD630 ด้วยน้ำเสียจากโรงงานโอเลฟินเพื่อใช้ผลิตน้ำมัน