คุณภาพกำไรและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2016 inนางประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 14

แสดงความคิดเห็น

(0)