การสังเคราะห์สีย้อมไตรฟินิลเอมีนเพื่อใช้เป็นตัวกระตุ้นในเซลล์แสงอาทิตย์