ผลของชนิดและพันธุ์ข้าวโพดต่อคุณภาพข้าวโพดหมัก

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดไร่เพื่อศึกษาศักยภาพในการทำข้าวโพดหมัก", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง การพัฒนาข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น , 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, อำเภอ กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย