แอคติโนมัยสีทในดินนาเกลือและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อเซลล์มะเร็ง

Publish Year International Journal 3
2016 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exPaweena Suksaard, exWasu Pathom-aree, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, "Actinopolyspora salinaria sp. nov., a halophilic actinomycete isolated from solar saltern soil", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology., ปีที่ 66, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016, หน้า 1660-1665
2015 exNalin Poomthongdee, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exWasu Pathom-aree, "Acidophilic actinomycetes from rhizosphere soil: diversity and properties beneficial to plants", The Journal of Antibiotics, ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 106-114
2014 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exNalin Poomthongdee, exWasu Pathom-aree, exAkira Tak?, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, "Allokutzneria oryzae sp. nov., isolated from rhizospheric soil of Oryza sativa L.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2014, หน้า 3559-3564