การสังเคราะห์อนุภาคนาโนไคโตซานโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้วยกระบวนการกราฟต์โคพอลิเมอร์ไรเซชันโดยรังสีแกมมา: สารเติมแต่งสำหรับพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ