การศึกษาเชิงวิเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยสำเนียงเฉพาะท้องถิ่น

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBudwong, N, exPreechatanapoj, S, "THAI DIALECTS AND STRUCTURAL MODELING WITH NOISES", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 185-188
2012 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, "Effects of Environmental Noises on Fundamental Frequency Contours of Thai Dialects", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 736-739