การทำให้บริสุทธิ์ของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน :การกำจัดโอลีอิลแอลกอฮอล์โดยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโตรกราฟี